Bài giảng tiến trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn Văn Hiệp

Đất nước, con người và lịch sử Việt Nam; thời đại dựng nước và sự hình thành các vương quốc cổ trong lịch sử; thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong lịch sử dân tộc; đất nước buổi đầu thời đại phong kiến độc lập; cuộc kháng chiến chống Minh nước Đại Việt thời Lê Sơ; Đại Việt thế kỷ XV - XVIII, phong trào nông dân Tây Sơn và vương triều Quang Trung; triều Nguyễn xây dựng đất nước và bảo vệ độc lập dân tộc...

Từ khóa: Lịch sử Việt Nam - Bài giảng

418 p huong 14/09/2015 1260 81

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.