Bài giảng Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975)

Bài giảng Văn học Việt Nam hiện đại 3 (từ sau 1975) giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản và có hệ thống về lịch sử Văn học Việt Nam giai đoạn từ sau 1975: diện mạo, quá trình vận động, phát triển, những đặc điểm cơ bản, thành tựu về các thể loại, một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu.