Chế độ nhiệt độ mặt nước biển trên các khu vực ENSO, lãnh thổ Việt Nam và biển Đông trong các giai đoạn phát triển của ENSO trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài báo sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu về chế độ nhiệt độ mặt nước biển (SST) tại các khu vực ENSO, xây dựng các mô hình dự báo thời tiết, khí hậu, nhất là cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan có khả năng xảy ra ở các vùng trên lãnh thổ Việt Nam, do tác động của hiện tượng ENSO trong bối cảnh biến đổi khí hậu.