Chính sách bảo vệ vùng biển Đông Bắc Việt Nam của vua Gia Long và vua Minh Mạng (1802 - 1840)

Bài viết đề cập đến chính sách bảo vệ chủ quyền Biển Đông ở
vùng Đông Bắc Việt Nam của vua Gia Long và vua Minh Mạng (1802 - 1840); chính sách đó bao gồm: chú trọng xây dựng lực lượng thủy quân; phát triển hệ thống tàu đi biển; tuần tra trên biển; phòng chống hải tặc ở vùng biển Đông Bắc.