Đại cương về dân số học: Phần 1

Nội dung tài liệu được chia thành 4 chương, ở phần 1 tài liệu gồm 2 chương đầu trình bày về: Chương 1 - Quan niệm về dân số học đối tượng nghiên cứu (Quan niệm về dân số học; đối tượng nghiên cứu; ngôn ngữ dân số học; số liệu dân số; phương pháp nghiên cứu). Chương 2 - Quá trình dân số (Quá trình sinh đẻ; quá trình tử vong; hôn nhân; chấm dứt hôn nhân). Mời các bạn cùng tham khảo.