Đại đoàn kết trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài viết đã tập trung phân tích các vấn đề nêu trên và rút ra những đặc điểm và những vấn đề có tính quy luật trong việc vận dụng tư tưởng đại đoàn kết trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ đất nước.