Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam của Đảng ta trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng của mình, Người luôn chủ trương và giữ vững quan điểm gắn xây dựng đường lối, chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam với xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo công cuộc cách mạng của dân tộc.