Ebook Đại Nam thực lực: Tập 10 - NXB Giáo dục

Đại Nam Thực Lục" là bộ chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm mới hoàn thành, tính từ khi bắt đầu làm (1821 - Minh Mệnh năm thứ hai) đến khi hoàn thành và khắc in xong những quyển cuối cùng (1909 - Duy tân năm thứ ba). Tập 10 dưới đây cũng là tập cuối cùng của bộ Đại Nam thực lực. Mời các bạn tham khảo.