Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3

Ebook Giáo dục đại học - Chất lượng và đánh giá: Phần 3 tiếp tục trình bày về việc đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy thông qua các bài viết như: Hai cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học, về chương trình đào tạo tiên tiến, bàn về đánh giá chương trình đào tạo và chương trình giảng dạy, nhu cầu đổi mới chương trình đào tạo cử nhân xã hội học, nâng cao chất lượng đánh giá luận văn, luận án, giáo dục đại học tại Hoa Kỳ: một mô hình để so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo.