Ebook Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp: Phần 1 – Lê Đức Ngọc

Cuốn sách “Giáo dục đại học - Quan điểm và giải pháp” bao gồm các bài tham luận tuyển chọn từ các hội thảo quốc gia hay quốc tế của tác giả. Tác giả đã trình bày các quan điểm và giải pháp về giáo dục đại học cho giai đoạn 1995-2010 với mục đích đóng góp làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên, các nhà quản lý đại học và các học viên thuộc các chuyên ngành giáo dục và quản lý giáo dục. Sau đây, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook.