Ebook Một số vấn đề về thuật toán - Nguyễn Hữu Điển

Cuốn sách này giới thiệu các vấn đề về thuật toán với mức độ phức tạp tính toán của nó. Hướng dẫn sinh viên dùng một số công cụ toán học cơ bản như phương pháp chứng minh quy nạp toán học, phương trình hồi quy,... và các kiến thức cơ bản của toán học để chứng minh và phân tích thuật toán một cách đúng đắn nhất.