Ebook Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa: Phần 1

Cuốn "Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa" được biên dịch nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về nguồn gốc của kinh tế học Mác-Lênin, về bản chất của kinh tế học phương Tây hiện đại, và cả về nghệ thuật điều hành nền kinh tế thị trường thông qua một hệ thống thuế khóa sáng suốt và uyển chuyển. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 32 chương, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đâu để biết thêm chi tiết.