Ebook Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay: Phần 1

Để giúp các giáo viên và sinh viên bộ môn quan hệ quốc tế cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề quốc tế có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn "Quan điểm Mácxít về một số lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay", do PGS. Nguyễn Bằng Tường chủ biên. Cuốn sách đã cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về một số trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế của các nước phương Tây hiện nay, đồng thời đưa ra những đáng giá ngắn gọn dựa trên quan điểm macxit đối với những lý thuyết này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây.