Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 2

Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 2 cung cấp những nội dung về tổ chức sản xuất may công nghiệp như: Khái niệm, nội dung của tổ chức sản xuất, các tính chất đặc trưng của sản xuất may, tổ chức quá trình chuẩn bị sản xuất, tổ chức sản xuất bộ phận kỹ thuật, tổ chức sản xuất bộ phận nguyên phụ liệu, tổ chức quá trình sản xuất bộ phận cắt, tổ chức sản xuất bộ phận may, tổ chức quá trình hoàn thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.