Ebook Trần Trọng Kim: Phần 1 - Kiêm Thêm

Ebook Trần Trọng Kim: Phần 1 - Kiêm Thêm giới thiệu tới bạn đọc những nội dung thông tin về Trần Trọng Kim như tiểu sử Trần Trọng Kim (1882 - 1953), thời kỳ tìm học (1982 - 1911), thời kỳ hoạt động văn học và giáo dục (1853 - 1911), những hoạt động chính trị (1945 - 1953), tác phẩm của Trần Trọng Kim, sự suy đồi của hán học, tân học du nhập, phong trào báo chí ở Việt Nam, phong trào nghiên cứu sử học, ý kiến phê bình Trần Trọng Kim, luận đề văn chương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.