Ebook Xã hội học văn hóa: Phần 1 - NXB Khoa học Xã hội

Cuốn sách được chia thành 10 chương với 7 chủ đề nội dung, riêng phần 1 ebook gồm 5 chương đầu ứng với 4 nội dung chính: Nội dung thứ nhất (đồng thời là chương I): Trình bày một số vấn đề có ý nghĩa bản thể luận của văn hoá nhằm chuẩn bị cho việc tìm hiểu văn hoá từ góc nhìn Xã hội học. Nội dung thứ 2 (gồm các chương II và III): Trên cơ sở phân tích sự khác biệt giữa văn hoá và xã hội, các tác giả tập trung làm rõ lý do ra đời, đối tượng, cấu trúc và nhiệm vụ của bộ môn xã hội học văn hoá. Lần lượt là nội dung thứ 3 (chương IV) và nội dung thứ 4 (gồm chương V và VI).