Ebook Xã hội học văn hóa: Phần 2 - NXB Khoa học Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày 5 chương còn lại với nội dung: Nội dung thứ 5 (các chương VII và VIII): Tập trung thảo luận về tính đa dạng bên trong của mỗi nền văn hoá cũng như mối liên hệ liên văn hoá và những vấn đề đang đặt ra trong việc giao lưu, tiếp xúc và tiếp biến văn hoá. Nội dung thứ 6 (chương IX và X): Xem xét sự biến đổi văn hoá. đồng thời cũng nêu lên những trường hợp đặc thù trong sự vận hành của văn hoá trong các xã hội khác nhau - như xung đột văn hoá, khủng hoảng văn hoá, văn hoá và tự do của con người... Cuối cùng nội dung thứ 7 (chương XI). Mời các bạn cùng tìm hiểu ebook.