Ebook Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập, điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập, nhận xét và kiến nghị về xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.