Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 2 - Khổng Tử

"Ebook Xuân Thu tam truyện: Tập 2" là bộ biên niên sử hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Tam thập hữu tam niên năm thứ 33. Mời các bạn tham khảo.