Giáo trình Kỹ thuật nhiệt - NXB Giáo dục

Giáo trình "Kỹ thuật nhiệt" được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: phần thứ nhất là nhiệt động học kỹ thuật với 7 chương, phần thứ hai là truyền nhiệt với 5 chương và kèm theo phần phụ lục.