Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng: Phần B - TS. Lê Văn Hạp

Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại Eli, phương trình loại Hyperbol, phương trình loại Parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)