Hành trình đổi mới thơ Việt Nam hiện đại

Bài viết của tác giả Nguyễn Đăng Điệp trình bày về những bước chuyển hệ hình trong thơ, hiện đại và hậu hiện đại: sự tham dự
của những không gian văn học đa chiều trong thơ mới, quá trình cách tân hay là những cú hích để vượt thoát trong thi ca.