Hồ Chí Minh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc ở Việt Bắc giai đoạn 1941 - 1945

Trong suốt những năm 1941 - 1945 ở Việt Bắc, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh thấm sâu trong mỗi con người, mỗi dân tộc và trong các lực lượng vũ trang. Dư ới án h sáng tư tưởng và sự chỉ đạo, tổ chức trực tiếp của Người, nhân dân các dân tộc ở Việt Bắc đã biết đoàn kết và thấy được sức mạnh đoàn kết của chính mình, từ đó hăng hái tham gia Mặt trận Việt Minh, tạo thành một sức mạnh to lớn để đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc.