Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay

Bài viết Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay trình bày sinh thời Bác Hồ luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt, Người không chỉ thể hiện ở các định hướng lớn về việc tổ chức, xây dựng phong trào yêu nước của kiều bào trong những ngày đầu cách mạng mà còn ở cả những công việc cụ thể, thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.