Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng quá trình tạo huyền phù “Submicron Curcumin”

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp suất hơi nước đến đặc trưng của huyền phù“submicron curcumin”. Phương pháp và điều kiện để chuẩn bị hệ huyền phù nanocurcumin tự do là kỹ thuật nanoparticle cũng được nêu ra ở đây. Kết quả cho thấy kích thước nhỏ nhất “submicron curcumin” đạt được (trong trường hợp áp suất hơi nước là 5atm) khoảng 480nm (theo phương pháp đo DLS) và khoảng 300nm (theo phương pháp chụp SEM).