Sau hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” Chủ tịch Hồ Chí Minh – những thành tựu và thách thức của Việt Nam

Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, những thành tựu; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, còn đó những thách thức.