Tư tưởng và tấm gương về xây dựng lối sống mới của chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam tiêu biểu cho những phẩm chất đạo đức, lối sống và khí phách cao đẹp của Đảng và dân
tộc ta. Giáo dục, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng và tấm gương của Người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.