Ebook Các lý thuyết xã hội học (Tập 1): Phần 1 - NXB Đại học quốc gia

Nôi dung ebook với một phạm vi trải rộng và bao quát toàn bộ lịch sử phát triển của xã hội học, quyển Các lí thuyết xã hội học là tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh... và cán bộ giảng dạy môn xã hội học, cùng tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực khoa học này. Mời các bạn cùng tham khảo phần sách gồm 4 chương.