Ebook Phát triển cộng đồng: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Ebook gồm được chia thành 5 chương và phần phụ lục. Phần 1 sách gồm 3 chương đầu: Chương 1/ Bàn về cộng đồng và những vấn đề về phát triển cộng đồng, gồm một số khái niệm và lý luận về phát triển cộng đồng. Chương 2/ Phát triển cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Chương 3/ Sự hòa nhập xã hội, việc hòa nhập của phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các đối tượng dễ bị tổn thương khác vào sự phát triển cộng đồng...