Ebook Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002" là Tuyển tập thứ 6 và là Tuyển tập đầu tiên của thế kỷ XXI mà Viện Bảo vệ thực vật ấn hành. Những bài viết được đăng trong tuyển tập là chọn lọc từ những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học có giá trị từ năm 2000 đến năm 2002 và một vài bài tổng hợp các kết quả nghiên cứu chuyên đề hẹp từ khi thành lập Viện tới nay. Sách được chia làm 2 phần. Sau đây là nội dung phần 1 ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.