Ebook Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Tiếp nối nội dung được trình bày ở phần 1, phần 2 ebook "Tuyển tập công trình nghiên cứu bảo vệ thực vật 2000 - 2002" tiếp tục giới thiệu những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học có giá trị từ năm 2000 đến năm 2002 và một vài bài tổng hợp các kết quả nghiên cứu chuyên đề hẹp từ khi thành lập Viện tới nay. Mời các bạn tham khảo nội dung 2 phần ebook.