Ebook Văn - Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông (Tập 1): Phần 2

Ebook Văn - Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông (Tập 1): Phần 2 sẽ trang bị cho học sinh những kiến thức về: những vấn đề cơ bản đang đặt ra trong các cuộc tranh luận của giới văn học hiện nay, khái niệm tư tưởng nghệ thuật của nhà văn - Những căn cứ để tìm hiểu tư tưởng nghệ thuật, giới thiệu kinh nghiệm viết một bài phê bình văn học, những tiêu chí đánh giá và cơ chế cảm thụ tác phẩm văn chương,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau để biết thêm chi tiết.