Bí quyết tăng lương: Bài 10 - Nguyễn Trương Tuyến

Video "Trở thành người tiên phong cho hoạt động của công ty" để biết là thế nào là trở thành người đi tiên phòng các bạn nên theo dõi bài giảng của thầy Nguyễn Trương Tuyến với các kinh nghiệm trở thành người đi tiên phong trong công việc, trong hoạt động và phong trào đoàn thể của công ty, tạo nên ấn tượng tốt với cấp lãnh đạo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)