Danh mục sách mới quý 4/2015

Trung tâm Thông tin - Thư viện kính gửi đến quý bạn đọc danh mục sách mới quý 4 - năm 2015. Danh mục này được chia theo từng lĩnh vực, quý bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Thư viện để ghi mượn và giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Hy vọng những tài liệu dưới đây sẽ giúp ích cho hoạt động học tập, giảng dạy, và nghiên cứu của quý bạn đọc Trân trọng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 DANH MỤC TÀI LIỆU QUÝ 4/2015


Tổng quát và tin học


001.  Giáo trình phương pháp thu thập và xử lý thông tin định tính / Nguyễn, Đức Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 106tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.


002.  Giáo trình kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C+ / Nguyễn, Tuấn Anh. - H. : Giáo dục, 2014. - 279tr. ; 24cm


003.  Thực hành xử lý tín hiệu số / Bùi, Thanh Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 106tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.


004.  Cấu trúc dữ liệu minh họa bằng C# / Trương, Hoài Phan. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 251tr. : minh họa ; 24cm.


005.  Bảo tàng hóa di tích / Nguyễn, Thịnh. - H. : Xây dựng, 2014. - 282tr. : Ảnh minh họa ; 17x24cm


006.  Làng báo Sài Gòn 1916-1930 / Peycam, Philippe M.F.. - H. : Trẻ, 2015. - 458tr. ; 14x20cm


Triết học – Tâm lý – Đạo đức


007.  Chủ Nghĩa Marx và Triết học Ngôn ngữ / Voloshinov, V.N.. - H. : Đại học Quốc gia, 2015. - 259tr. ; 12,5x20cm.


008.  Tâm lý học đại cương / Nguyễn, Thị Vân Hương. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. -


009.  Giáo trình các phương pháp nghiên cứu tâm lý học / Hoàng, Mộc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 310tr. ; 24cm.


010.  Giáo trình Tâm lý học phát triển / Đỗ, Hạnh Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 328tr. ; 15x21 cm.


011.  Giáo trình tâm lí học phát triển / Dương, Thị Diệu Hoa (chủ biên). - H. : Đại học sư phạm, 2015. - 220tr. ; 17x24cm.


012.  Giáo trình tham vấn tâm lý / GS.TS. Trần, Thị Minh Đức. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014. - 450tr. ; 16x24cm


013.  Tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình / Trần, Đình Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 377tr. ; 24cm.


014.  100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân / Shaw, Peter. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 245tr. ; 21cm.


015.  Logic học Aristotle và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của logic hình thức truyền thống / PGS.TS. Nguyễn, Gia Thơ (ch.b). - H. : Thế giới, 2015. - 343tr. ; 14x20.5cm


016.  Giáo trình Logic học biện chứng / PGS.TS. Võ, Văn Thắng. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 171tr. ; 14.5x20.5cm


017.  Lịch sử triết học phương Tây. T.1 / Đỗ, Minh Hợp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 631 tr.; 15x21cm


018.  Lịch sử triết học phương Tây. T.2 / Đỗ, Minh Hợp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 706 tr.; 15x21cm


019.  Lịch sử triết học phương Tây. T.3 / Đỗ, Minh Hợp. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 719 tr.; 15x21cm


020.  Triết học cổ đại / Lê, Công Sự. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 726tr. ; 21cm.


021.  Dịch kinh tường giải / Nguyễn, Duy Cần (Thu Giang) (d.). - H. : Trẻ, 2014. - 545tr. : Bìa rời ; 16x24cm


022.  Kinh dịch trọn bộ / Ngô, Tất Tố (d.). - H. : Văn học, 2014. - 893tr. : Bìa cứng ; 16x24cm


023.  Logic học Phật giáo / TS. Phạm, Quỳnh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 322tr. ; 14.5x20.5cm


024.  Vấn đề con người trong các học thuyết triết học Trung Quốc cổ đại / Cung, Thị Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 175tr. ; 21cm.


Tôn giáo


025.  Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền / Đỗ, Quang Hưng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 567tr. : minh họa, bìa cứng ; 24cm.


026.  Nhà nước tôn giáo luật pháp / Đỗ, Quang Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 456tr. ; 24cm.


027.  Nhà tu hành và nhà triết học / François Revel, Jean. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 419tr. ; 15x23cm


028.  Cái vô hạn trong lòng bàn tay / Ricard, Matthieu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 483tr. ; 21cm.


Khoa học xã hội


029.  Việt Nam và thế giới đương đại / GS.TS. Vũ, Văn Hiền. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 398tr. ; 24cm.


030.  Lịch sử & lý thuyết xã hội học / Lê, Ngọc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 491tr. ; 21cm.


031.  Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại : Đối thoại giữa Hazel Henderson - nhà hoạt động môi trường và kinh tế. Ikeda Daisaku - nhà tư tưởng và hoạt động xã hội / Trần, Quang Tuệ. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 238tr. ; 21cm.


032.  Lợi ích nhóm - Thực trạng và giải pháp / Lê, Quốc Lý. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 254tr. ; 21cm.


033.  Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội / PGS.TS. Ngô, Ngọc Thắng (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 423 tr.; 15x21cm


034.  Về bản tính người / Wilson, Edward O.. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2014. - 431tr. : hình vẽ ; 21cm.


035.  Mạng xã hội với sinh viên / Trần, Hữu Luyến. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 386tr. : Bìa cứng ; 24cm.


036.  Giáo trình xã hội học về giới / Hoàng, Bá Thịnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 365tr. ; 24cm.


037.  Giáo trình học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân / Bùi, Kim Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 259tr. ; 21cm.


Văn hóa – Chính trị


038.  Văn hóa, môi trường, lễ nghi, và sức khỏe ở Việt Nam /. - Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 224tr. ; 24cm.


039.  Chính sách văn hóa triều Nguyễn (1802-1884) / Vũ, Thị Phương Hậu. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 254tr. ; 14.5x20.5


040.  Giá trị văn hóa Việt Nam - Truyền thống và biến đổi / Ngô, Đức Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 471tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm.


041.  Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay / Lương, Gia Ban. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 218tr. ; 21cm.


042.  Xã hội học giáo dục / Lê, Ngọc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 342tr. ; 20cm.


043.  20 năm đô thị hóa Nam Bộ - Lý luận và thực tiễn / PGS.TS Tôn, Nữ Quỳnh Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 443tr. ; 24cm.


044.  Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia : / Nguyễn, Văn Dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 311tr. : ảnh ; 21cm.


045.  Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay / PGS.TS. Lê, Minh Quân (ch.b). - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 245tr. ; 14.5x20.5cm


046.  Cầm quyền khoa học / Hoàng, Văn Phổ (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 595 tr.; 15x21cm


047.  Lịch sử xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam (1954-1975) / PGS.TS. Nguyễn, Quý (ch.b). - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 595tr. ; 16x24cm


047.  Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975 / Võ, Trần Chí. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật , 2014. - 991tr. :Ảnh minh họa ; 16x24cm


048.  Biển Đông trong chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc / Huỳnh, Tâm Sáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - XXIV, 200tr. ; 21cm.


050.  Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử / Hoàng, Khắc Nam. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 528tr. ; 21cm.


051.  Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế / Nguyễn, Tuấn Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 257tr. ; 21cm.


052.  Ngoại giao đa phương trong hệ thống quan hệ quốc tế đương đại / Lưu, Thúy Hồng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 239tr. ; 21cm.


053.  Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam /. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 551 tr.: ảnh màu; 16x24cm


054.  Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam (1940 - 2010) / Vũ, Dương Ninh GS.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 364tr. : 7tr.ảnh : bảng ; 24cm


Khoa học Chính trị


055.  Giáo trình triết học / Hồ, Sĩ Quý. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 227tr. ; 21cm.


056.  Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Việt Nam hiện nay / Hoàng, Thúc Lân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 306tr. ; 21cm.


057.  Những nguyên lý triết học / PGS.TS.Nguyễn, Thế Nghĩa (ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 647 tr.; 16x24cm


058.  Chủ nghĩa xã hội và quyền con người / Đặng, Dũng Chí. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 495tr. ; 24cm.


059.  Kinh tế vườn trong phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long / Phan, Văn Nhẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 227tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.


060.  Lập dự toán công trình bằng Excel / TS. Nguyễn, Quốc Hùng. - H. : Xây dựng, 2015. - 96 tr.; 19x27cm


Luật


061.  Tư pháp quốc tế / Lê, Thị Nam Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 462tr. ; 21cm.


062.  Thực hiện các công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức / Phạm, Trọng Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 207tr. ; 14.5x20.5cm


063.  Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng / Lê, Quý Quỳnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 115tr. : bản đồ ; 19cm.


064.  Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam / Nguyễn, Mạnh Hùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 247tr. ; 21cm.


065.  Đối chiếu Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Tô, Văn Hòa TS.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 383tr. : bảng ; 19cm.


066.  Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam / TS. Hoàng, Phong Nhã (tổng b.tập). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 247 tr.; 15x21cm


067.  Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam. T.1 / Đỗ, Văn Đại. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 811tr. ; 21cm.


068.  Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam. T.2  / Đỗ, Văn Đại. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 791tr. ; 21cm.


069.  Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới và các quy định mới / Nguyễn, Văn Hiển. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 218tr. ; 21cm.


070.  Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân / TS. Nguyễn, Tuấn Khanh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 198tr. ; 14.5x20.5cm


071.  Chính sách thuế và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường / PGS.TS. Hoàng, Yến (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 182tr. ; 14.5x20.5cm


072.  Luật hình sự quốc tế với việc đảm bảo quyền con người / Nguyễn, Thị Phương Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 283tr. : bảng ; 21cm.


073.  Dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật Việt Nam / Ngô, Hữu Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 303tr. : bảng ; 21cm.


074.  Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004 /. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014. - 537 tr.; 15x21cm


075.  Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận / Phạm, Hoài Huấn (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 419tr. ; 14.5x20.5cm


076.  Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư / Nguyễn, Văn Tuân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 366tr. ; 21cm.


Quản lý hành chính


077.  Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính / Phạm, Đức Chính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 506tr. ; 21cm.


078.  Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính / Bùi, Thị Đào. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 247tr. ; 21cm.


079.  Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý kinh nghiệm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh / Tần, Xuân Bảo TS.. - H. : Chính trị quốc gia - Sự Thật, 2015. - 190tr. ; 15x21cm.


080.  Giáo trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo / Nguyễn, Thị Phương Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 100tr. ; 24cm.


081.  Kinh tế khu vực công - Những vấn đề cơ bản / TS. Trần, Anh Tuấn (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 215tr. ; 14.5x20.5cm


082.  Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam / TS. Nguyễn, Đình Bồng (ch.b.). - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 271tr. ; 14.5x20.5cm


Khoa học Quân sự


 083.  Đặc trưng công nghệ quân sự Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng / Trung tướng, Viện sĩ Trương, Khánh Châu. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 326tr. ; 14.5x20.5cm


084.  Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam (T.1,2,3,4) / Nguyễn, Huy Thục. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 535tr. ; 21cm.


085.  Thời kỳ đầu chiến tranh và những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng Việt Nam / Trung tướng. PGS.TS. Văn, Đức Thanh (tổng ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 579 tr.; 16x24cm


086.  Văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống và hiện đại / Đại tá. PGS.TS. Văn, Đức Thanh (tổng ch.b). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 530 tr.; 16x24cm


Công tác xã hội


087.  Chính sách Xã hội - Các vấn đề và sự lựa chọn theo hướng phát triển bền vững / Phan, Huy Đường. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 349tr. ; 24cm.


088.  Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em / Nguyễn, Trọng An. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 195tr. : tranh vẽ, ảnh ; 19cm.


Khoa học giáo dục


089.  Động cơ học tập của người học và trách nhiệm của người dạy - Thực trạng và giải pháp /. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 415tr. : Hình vẽ ; 19x27cm


090.  Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại / Nguyễn, Thanh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 68tr. : ảnh ; 24cm.


091.  Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế / Phạm, Đỗ Nhật Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 367tr. : biểu đồ, bảng ; 24cm.


092.  Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / GS.TS. Nguyễn, Thị Mỹ Lộc (ch.b). - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 351tr. ; 16x24cm


093.  Để thành công ở trường Đại hoc / Smale, Bob. - H. : Thanh Niên;Công ty Sách Thái Hà, 2014. - 389tr. ; 21cm.


094.  Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên / Nguyễn, Thành Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 141tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm


095.  Đánh giá thẩm định chương trình giáo dục đại học / Trần, Thị Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 169tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.


096.  Giáo dục đại học Việt Nam - Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế tài chính hiện đại / Phạm, Đức Chính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 515tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.


097.  Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay / Đồng, Văn Quân TS.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 255tr. ; 21cm.


Ngôn Ngữ - Tiếng Anh –  Tiếng Nga – Tiếng Việt


098.  Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ / Đoàn, Thị Minh Trinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 282tr. : minh họa ; 24cm.


099.  Tiếng Anh dùng trong lĩnh vực thuyết trình / Hoàng, Nguyên ThS. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp HCM, 2014. - 158tr. ; 16x24cm+ CD


100.  Essential Speaking for IELTS / Hu Min. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2011. - 234tr. ; 19x26cm + CD


101.  Essential Listening for IELTS / Hu Min. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014. - 379tr. ; 19x26cm + CD


102.  Từ vựng học tiếng Nga hiện đại / Bùi, Mỹ Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015. - 257tr. ; 16x24cm


103.  Viết tiếng Nga / Bùi, Mỹ Hạnh. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2013. - 287tr. ; 15x21cm


104.  Cú pháp tiếng Nga / Trương, Văn Vỹ TS.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2015. - 132tr. ; 15x21cm

Hướng dẫn khai thác thư viện số