Sách chuyên ngành Quản trị - Tài chính - Ngân hàng của NXB Cengage Learning

Với mong muốn được tiếp cận các kiến thức hiện đại về khoa học tài chính và chuyển tải những kiến thức này từ tiếng Anh sang tiếng Việt phục vụ công tác giảng dạy tại Việt Nam, nxb. Cengage Learning dịch bộ sách mà nhiều Trường đại học Mỹ sử dụng như một giáo trình cơ bản phục vụ giảng dạy các chương trình đại học và cao học chuyên ngành Quản trị - Tài chính – Ngân hàng. Bộ sách đã được Thư viện bổ sung và sẵn sàng phục vụ tại phòng A3.201

1. Thị trường tài chính = Financial Institutions & Markets / Jeff Madura. - 10th edition. - Singapore;Tp. Hồ Chí Minh : Cengage Learning; Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 861tr. ; 23cm..

      Số định danh: 332 M102

      

2. Sản phẩm phái sinh và quản trị rủi ro tài chính = An in troduction to derivatives and risk management / Don M. Chance, Robert Brooks. - 9th edition. - Tp. Hồ Chí Minh; Singapore : Cengage Learning; Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 853tr. ; 23cm..

 Số định danh: 658.155 CH105

3. Kinh tế học vi mô= Principles of Microeconomics/ N. Gregory Mankiw. - 6th edition. - Tp. Hồ Chí Minh; Singapore : Cengage Learning; Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 557tr.; 23cm..

       Số định danh: 338.5 M107  

                                                                                                 

4. Kỷ nguyên mới của quản trị= New era of management/ Richard L. Daft. - 11th edition. - H.: Cengage Learning; Hồng Đức, 2015. - 842tr.; 23cm..

Số định danh: 658.4 D102

 

 

5. Kinh tế học vĩ mô= Principles of Microeconomics/ N. Gregory Mankiw. - 6th edition. - Tp. Hồ Chí Minh; Singapore : Cengage Learning; Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 596tr.; 23cm..

       Số định danh: 339 M107

 

 

 

 

6. Quản trị tài chính/ Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. - 6th edition. - Tp. Hồ Chí Minh; Singapore : Cengage Learning; Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 983tr.; 23cm..

       Số định danh: 658.15 B309

 

 

 

7. International financial management/ Cheol S. Eun, Bruce G. Resnick. - 7th ed.. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh;McGraw-Hill, 2016. - xiii, 540 pages : illustrations, maps ; 29 cm..

          Số định danh: 658.15 E207

 

 

Hướng dẫn khai thác thư viện số