Sách mới tháng 04/2019

Tất cả đã sẵn sàng cho mượn tại phòng Lưu hành 1. Mời các bạn đón đọc

STT

Nhan đề

Tác giả

Năm XB

Nhà XB

Môn loại

1

Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java

Dương, Thăng Long (ch.b.)

2017

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

005.133D561

2

Nghệ thuật ẩn mình

Mitnick, Kevin

2018

Công thương

005.8M314

3

Lịch sử báo chí Việt Nam (1865 - 1945)

Đỗ, Quang Hưng

2018

Khoa học xã hội

079.597Đ450

4

50 câu hỏi mỹ học đương đại

Jimenez, Marc

2016

Thế giới; Nhã Nam

111.85J310

5

Vật chất và kí ức = Matière et Mémoire

Bergson, Henri

2018

Đại học Sư phạm

128.3B206

6

Kinh nghiệm thần bí và biểu tượng ở người nguyên thủy

Bruhl, Lévy

2018

Hồng Đức

133BR509

7

Ý thức luận = Essai sur les données immédiates de la conscience :Khảo luận về các dữ kiện của ý thức

Bergson, Henri

2018

Đại học Sư phạm

153.42B206

8

Tư duy song song

Bono, Edward de

2018

Đại học Kinh tế Quốc dân

153.42B431

9

Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái

Lý, Quế Đông

2018

Thanh Hóa

153.9L600

10

Talmud - Tinh hoa trí tuệ Do Thái

Từ, Quang Á

2018

Hồng Đức

153.9T550

11

Lịch sử Logic học : Sách tham khảo

Nguyễn, Gia Thơ

2018

Khoa học Xã hội

160NG527

12

Tự do đầu tiên cuối cùng

Krishnamurti, Jiddu

2018

Hồng Đức

199.54K313

13

Ta là đường - Bàn về hai Phúc âm Gio-an và Tô-ma : Hồi ký dưới chân Osho

Nguyễn, Tuấn Vạn Xuân

2018

Nxb. Đà Nẵng

226NG527

14

Triết học hội tụ : Về xu thế tiến hóa của các hệ thống tự nhiên và xã hội

Nguyễn, Bá Trinh

2019

Khoa học Xã hội

300.1NG527

15

Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh - những vấn đề nghiên cứu . Tập II

Phan, Xuân Biên

 2006

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

300.959779PH105

16

Sự tiếp xúc của văn hóa Việt Nam với Pháp

Phan, Ngọc

2018

<

Hướng dẫn khai thác thư viện số