THÔNG BÁO TĂNG TIỀN PHẠT MƯỢN SÁCH QUÁ HẠN

Từ ngày 01/10/2019, Trung tâm học liệu (Thư viện) sẽ tăng tiền phạt quá hạn từ 200đ/ngày/cuốn (trước đây) lên 500đ/ngày/cuốn (theo Nội quy TTHL). Vì vậy, các bạn nhớ trả sách đúng hạn nhé.

- Để không bị quá hạn và phạt, các bạn nhớ:
+ Tự gia hạn online (bằng thêm 01 lần mượn), xem hướng dẫn gia hạn tại: http://lrc.tdmu.edu.vn/Detail-64.html
+ Mang sách lên Thư viện trả và buổi sau có thể mượn lại.

Hướng dẫn khai thác thư viện số