• Số 15 (Năm 2013) - Part 1

  Số 15 (Năm 2013) - Part 1

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện; thời luận; nhịp sống sinh viên; sổ tay của bạn; góc sáng tác; nhịp sống sinh viên;...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện).

   18 p tdmu 19/06/2015 214 1

 • Số 13 (Năm 2013) - Phần 2

  Số 13 (Năm 2013) - Phần 2

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện; thời luận; nhịp sống sinh viên; sổ tay của bạn; góc sáng tác; nhịp sống sinh viên;...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   16 p tdmu 19/06/2015 227 1

 • Số 13 (Năm 2013) - Part 1

  Số 13 (Năm 2013) - Part 1

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện; thời luận; nhịp sống sinh viên; sổ tay của bạn; góc sáng tác; nhịp sống sinh viên;...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   20 p tdmu 19/06/2015 210 1

 • Số 16 (10/2013) - Part 2

  Số 16 (10/2013) - Part 2

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   23 p tdmu 27/05/2015 195 1

 • Số 16 (10/2013) - Part 1

  Số 16 (10/2013) - Part 1

  Gồm các bài viết trong các chuyên mục: Nghiên cứu và trao đổi, văn hóa - nhân vật, tấm gương tiêu biểu, hoạt động Đoàn Hội, sổ tay sinh viên, giới thiệu sách, sáng tác, tin tức sự kiện. Số này gồm 2 phần, đây là phần 1. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   13 p tdmu 27/05/2015 219 1

 • Số 17 (Năm 2013) - Part 2

  Số 17 (Năm 2013) - Part 2

  Gồm khoảng 11 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 2. (Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   22 p tdmu 26/05/2015 236 1

 • Số 17 (Năm 2013) - Part 1

  Số 17 (Năm 2013) - Part 1

  Gồm khoảng 11 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, thời luận, góc sáng tác,...Số này gồm 2 phần, đây là phần 1.(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   22 p tdmu 26/05/2015 270 1

 • Số 14 (Năm 2013)

  Số 14 (Năm 2013)

  Gồm khoảng 33 bài viết trong các chuyên mục: Tin tức & sự kiện, nhịp sống sinh viên, sổ tay của bạn, Nhân vật tháng 9, thời luận, góc sáng tác,...(Bạn đọc có thể tìm đọc dạng giấy tại kệ tạp chí phòng A3. 201 của Thư viện)

   36 p tdmu 22/05/2015 283 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số